Ion Dediu - 80 лет

2014-06-23
 

SAVANT ECOLOG NOTORIU,
FONDATOR AL SISTEMULUI ECOLOGIC NAŢIONAL,
OM DE STAT ŞI PATRIOT
(Membrul corespondent Ion Dediu la 80 de ani de la naştere)

Deseori ni se pare, că viaţa unui savant este acea Clepsidră rară, prin care trece ceea, ce-am reuşit să realizăm - visele, destinele, speranţele, ideile, năzuinţele. Un fir de nisip semnifică poate un articol, о teză, altul - un fenomen descris pentru prima dată etc., iar toate împreună - suma rezultatelor activităţii pe о perioadă anumită de viaţă. Scurgerea din clepsidră a totalităţii de nisip poate fi echivalată cu definitivarea unei etape de activitate. Ca acest proces să fie continuu, este necesar de fiecare dată de reorientat direcţia mişcării lui. Astfel şi savantul, după о perioadă de timp, când a realizat un scop sau altul trebuie să-şi orienteze Clepsidra în altă direcţie, dacă nu vrea să-şi întrerupă succesul muncii. Reuşita activităţii ştiinţifice, organizatorice şi obşteşti a membrului corespondent Ion Dediu este determinată nu numai de capacităţile intelectuale înalte, dar şi de reorientarea la timp a Clepsidrei vieţii sale.

Noi, colegii de breaslă, am considerat drept о datorie a noastră, cât n-am fi preocupaţi cu această activitate ştiinţifică şi organizatorică, la etapa esenţială a vieţii membrului corespondent, doctorului habilitat în biologie, profesorului universitar Ion Dediu să facem о analiză succintă a rezultatelor muncii D-lui. Un eseu obiectiv, chiar şi succint, scris de cei care văd rezultatele activităţii sale, ori au aflat din spusele altora, este binevenit, deoarece această apreciere are urmele lăsate în viaţă, ştiinţă şi societate, pentru a-1 determina să-şi orienteze vectorul activităţii spre noi realizări.

De la bun început trebuie să menţionăm, că în persoana m.c. I. Dediu avem un savant cu un orizont larg de cunoştinţe, cu aptitudini creative, organizatorice şi didactice deosebite, care se manifestă în mai multe domenii de activitate.

Prima etapă a Clepsidrei este legată de activitatea D-lui în anii studenţiei la Universitatea de Stat din Moldova. Graţie muncii fără preget şi autorităţii sale printre studenţi, profesorii Facultăţii de biologie şi pedologie din primii ani de studenţie şi-au îndreptat atenţia asupra lui, incluzându-1 în procesul de cercetare ştiinţifică. Peste scurt timp s-a manifestat ca student cu cea mai mare perspectivă ştiinţifică, de aceea, după absolvirea în anul 1957 a Universităţii, a fost recomandat pentru serviciu la Institutul de Biologie al Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a fostei URSS în calitate de laborant în unicul laborator cu orientare ecologică - Laboratorul de hidrobiologie, condus de recunoscutul savant acad. M.F. Iaroşenco.

A doua etapă a activităţii sale este strâns legată de Institutul de Zoologie, care a fost despărţit de Institutul de Biologie în anul 1961, când este formată Academia de Ştiinţe a Moldovei. Datorită activităţii ştiinţifice în acest institut, Ion Dediu a devenit cunoscut ca savant notoriu în hidrobiologie. În anii `60 ai secolului trecut, D-lui studiază una dintre cele mai numeroase şi răspândite în mări, oceane şi ape continentale clase de animale - crustaceele superioare. În baza acestor investigaţii a descris fauna amphipodelor şi a mizidelor Moldovei şi a determinat legăturile genetice ale diferitelor grupe de amphipode, perioadele istorice de formare a lor. Aceste rezultate au servit ca material pentru teza de doctor în Ştiinţele biologice, pe care a susţinut-o în anul 1961. Teza a fost publicată sub formă de monografie cu denumirea „Amphipodele şi mezidele bazinelor râurilor Nistru şi Prut” (Moscova, 1967), în ea fiind generalizate toate cunoştinţele existente în acea perioadă despre aceste specii de hidrobionţi.

După aprobarea tezei de doctor, începe a treia perioadă de activitate ştiinţifică, D-lui continuă studierea mai profundă a amphipodelor de pe о platformă mai largă, acordând о atenţie deosebită provenienţei acestora. Abordarea complexă a problemei i-a permis să stabilească inedit centrele principale de formare a amphipodelor, existenţa unei legături genetice dintre aceste centre în epocile geologice ale Europei, Asiei şi Americii de Nord. Au fost recunoscute şi investigaţiile sale originale consacrate studierii particularităţilor morfofiziologice şi plasticităţii ecologice a amphipodelor.

Drept rezultat al acestor cercetări, a devenit posibilă elaborarea unui concept referitor la provenienţa comună a amphipodelor din regiunea geosinclinală medeteriano - himalaiană şi fondarea unei noi direcţii în zoologie - zoogeografia ecologică a bazinelor continentale.

Această etapă, colegul nostru şi-a desfăşurat nu numai în Institutul de Zoologie al AŞM, dar şi la Universitatea de Stat, unde D-ului în anul 1972 s-a transferat cu lucrul, finaliza cu editarea monografiei „Амфиподыпресных и солоноватыхводюго-запада СССР“ şi cu susţinerea tezei de doctor habilitatîn anul 1987. Lucrările menţionate au fost înalt apreciate de specialişti, ele deschizând о nouă pagină în studierea structurii genezei şi ecologiei faunei contemporane a amphipodelor.

A patra etapă de activitate a m.c. I. Dediu, se caracterizează prin dezvoltarea preponderentă a bazei ştiinţifice şi practice a ecologiei, precum şi prin elaborarea materialelor didactice în domeniul ecologiei. Eforturile D-lui în această perioadă au fost concentrate asupra rezolvării unor aşa probleme principiale ale ecologiei ca balanţa comunităţilor în ecosisteme, rolul diferitor specii, condiţiile în care poate să aibă loc colapsul ecosistemei etc. Concomitent, I. Dediu realizează un ciclu vast de cercetări în domeniul toxicologiei ecologice a hidrobionţilor, care 1-a plasat printre primii specialişti şi în această sferă a ecologiei.

Împreună cu alţi specialişti a elaborat principiile teoretice privind strategia naţională de protecţie a mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale, elucidând mecanismele interdependenţei dintre factorii ecologici şi economiei, care determină dezvoltarea durabilă a societăţii.

О atenţie deosebită acordă procesului didactic de pregătire a studenţilor în domeniul ecologiei. Din 1972 până în 1978 îndeplineşte funcţia de decan al Facultăţii de biologie şi pedologie a Universităţii de Stat, pe lângă care în 1973 iniţiază specializarea în ecologie şi protecţia mediului înconjurător. Din iniţiativa D-lui, în 1988 a fost creată catedra (a două din URSS) interuniversitară de ecologie şi protecţie a mediului înconjurător, pe lângă care a organizat şi un laborator ştiinţific (primul din republică). În acelaşi timp a fost organizată şi doctorantura la specialitatea „ecologie”. Împreună cu colegii a pregătit şi susţinut în premieră cursuri de prelegeri şi compendii la specialitatea „ecologie”.

Următoarea etapă se caracterizează, în mare măsură, prin activitatea de stat. Argumentează în Parlamentul Republicii Moldova necesitatea creării Departamentului de Stat pentru protecţia mediului înconjurător; drept rezultat în 1990 a fost luată о decizie în susţinerea acestei iniţiative, D-lui devenind preşedinte al acestui Departament (subordonat Parlamentului), care ulterior a fost transformat în minister. În acelaşi an la propunerea m.c. I.Dediu este înfiinţat Institutul Naţional de Ecologie, devenind primul director până în 2001 al acestuia. О contribuţie esenţială are I. Dediu, la pregătirea şi editarea „Cărţii Roşii a Republicii Moldova”, ediţia a 2-a (a.2000). Şi a altor strategii şi planuri de acţiuni în domeniul protecţiei mediului înconjurător din ţară.

Pentru merite deosebite în dezvoltarea şi organizarea ştiinţei, I. Dediu la 30 decembrie 1992 este ales membru corespondent al AŞM la specialitatea „ecologie”.

Din 2002 vectorul Clepsidrei este direcţionat spre aprofundarea investigaţiilor ecologice în ţara noastră. Rezultatele activităţii ştiinţifico-pedagogice a m.c. I. Dediu în domeniile sistematicei şi biogeografiei crustaceelor superioare, hidrobiologiei, toxicologiei hidrobionţilor, ecologiei generale şi aplicate s-au materializat în peste cca 500 de lucrări, inclusiv 30 monografii, cărţi, care sunt bine cunoscute specialiştilor din domeniu din ţară si străinătate.

Lucrarea fundamentală „Экологический энциклопедический словарь”(1990), după opinia recunoscutului savant, academicianului al Academiei de Ştiinţe din Ucraina Iu. Zaiţev, a devenit о carte de căpătâi pentru biologi, ecologi şi alţi specialişti din diferite domenii ale ştiinţelor reale: prof. Dr. Universităţii de Stat „M. V. Lomonosov” din Moscova subliniază că opera lui I. I. Dediu este „apreciată înalt, cu gratitudine şi respect de către comunitatea, noastră culturală”.

Rezultatele cercetărilor în ecologie, în special, în toxicologie ale lui I. Dediu şi ale discipolilor săi sunt cunoscute în multe ţări ale lumii, Republica Moldova se mândreşte cu о adevărată şcoală de ecologie. Sub conducerea ştiinţifică a lui I. Dediu au susţinut tezele de doctor şi de doctor habilitat în Ştiinţe peste 30 de persoane. Drept dovadă a deosebitelor sale merite ştiinţifice şi organizatorice în domeniul Ştiinţelor biologice şi ecologice, este alegerea în funcţia de copreşedinte al Asociaţiei (ulterior a Academiei) Oamenilor de Ştiinţe din România.

O realizare deosebită a prof. I. Dediu îl reprezintă ciclul consolidat de lucrări ştiinţifice (în 8 volume) sub genericul Ecologie teoretică: Introducere în ecologie, Ecologia populaţiilor, Ecologie sistemică, Biosferologie, Tratat de Ecologie teoretică [pentru care autorului s-a decernat premiul Academiei Române], precum şi Enciclopedie de Ecologie, Axiomatica, Principiile şi legile ecologiei, Tezaurul terminologic al ecologiei, toate trei fiind premiate de către Academia Oamenilor de Ştiinţe din Romănia. Ne bucurăm şi ne face cinste că aceste 8 lucrări, împreună cu Ekologhiceschii Entiklopediceschii Slovari (1989) au fost achiziţionate şi se găsesc pe rafturile Bibliotecii Congresului SUA.
I. Dediu, pentru întreaga sa activitate este decorat cu Ordinul Republicii (1910), Premiul

Naţional (1911), precum şi cu Ordinul Internaţional „Crucea Verde” (ONU), „Conducătorul secolului 21” (UE), Medalia de „Aur” „In prag de Mileniu III” (Cambridge), Ordinul RM „Gloria Muncii”, Medalia de Aur a Ministerului RFG, „Omul Anului” (Centrul Internaţional al biografilor, SUA) şi a.

Este membru titular, de onoare, doctor honoris causa a diferitor Academii, Universităţi, Societăţi academice, Ştiinţifice din diferite ţări ale lumii.

În prezent Clepsidra m.c. I. Dediu se află la începutul unei noi perioade de activitate creativă, ceea ce ne inspiră speranţa că în viitorul apropiat va obţine noi realizări în ştiinţă.