Alexei Simaschevici - 85 лет

2014-06-09

La 27 iunie 2014 sărbătoreşte frumoasa vârstă de 85 de ani savantul Alexei Simaşchevici, cunoscut fizician, academician, doctor habilitat în ştiinţe flzico-matematice, profesor universitar, cercetător consultant al Institutului de Fizică Aplicată al AŞM (IFA). Domnia sa a adus o contribuţie majoră în dezvoltarea Facultăţii de fizică a Universităţii de Stat din Moldova (USM) şi a IFA în stabilirea şi dezvoltarea fizicii semiconductorilor, în pregătirea specialiştilor fizicieni de înaltă calificare.

S-a născut la Chişinău într-o familie de intelectuali. În anul 1947 şi-a început studiile universitare şi în 1952 a absolvit Facultatea de fizică şi matematică, secţia de fizică, USM. Între anii 1952-1955 a făcut doctoratul la Catedra de fizică experimentală, USM. Încă începând cu acea perioadă a îmbrățișat ideile avansate care se coagulează în jurul fizicii semiconductorilor, manifestând faţă de ea un respect nemărginit. Orizontul cultural vast, erudiţia bogată şi intuiţia dezvoltată i-au permis mereu să aleagă direcţiile de perspectivă de cercetare. A început studiul compuşilor semiconductori AIIBVI încă pe atunci când semiconductorii abia începeau să se afirme în electronică.

Conducător ştiinţific la început de cale i-a fost renumitul prof. Mihail Kot, fondatorul Catedrei de electrofizică (în prezent Catedra Fizica Aplicată şi Informatică, USM). Inițial sub conducerea prof. M. Kot, iar apoi și în calitate de şef de catedră la USM, dl Alexei Simaşchevici a participat la organizarea specializării în fizica semiconductorilor, la înzestrarea laboratoarelor de specialitate, la elaborarea şi predarea timp de 40 de ani a cursurilor normative şi speciale.

În domeniul cercetărilor ştiinţifice a fost mereu preocupat de cercetarea proprietăţilor cristalelor şi straturilor subţiri semiconductoare, pe parcursul anilor accentuându-și interesul asupra cercetărilor heterojoncţiunilor pe baza compuşilor AIIBVI. În 1962 susţine la Universitatea din Vilnius, Lituania teza de doctor în ştiinţe. Între anii 1967-1969 dl Alexei Simaşchevici a predat cursurile de fizică generală la Institutul de Petrol din Algeria, unde a editat trei îndrumare metodice în limba franceză. După reîntoarcere reîncepe activitatea didactico-ştiinţifică în cadrul USM. Începând cu anul 1967, timp de 28 de ani, dl Alexei Simaşchevici a deţinut postul de şef al Catedrei Fizica Semiconductorilor, fiind totodată conducător ştiinţific al Laboratorului de cercetări ştiinţifice în fizica semiconductorilor. În 1979 dl Alexei Simaşchevici susţine la Sankt Petersburg teza de doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, în 1981 i se conferă titlul de profesor universitar.

Realizările ştiinţifice ale Catedrei şi Laboratorului de Fizică a Semiconductorilor privind proprietăţile semiconductorilor AIIIBV şi AIIBVI şi ale heterojoncţiunilor formate pe baza lor devin apreciate în lumea ştiinţifică. Drept dovadă poate servi decizia Academiei de Ştiinţe a fostei URSS de a organiza în anul 1974 la Chişinău, sub egida Catedrei de fizică a semiconductorilor USM (responsabil A. Simaşchevici) şi a Institutului Fizico-Tehnic A. F. Ioffe din Sankt Petersburg, Rusia (responsabil J. Alferov), prima Conferinţă unională consacrată proprietăţilor heterojoncţiunilor.

În perioada aflării prof. Alexei Simaşchevici în fruntea catedrei Catedrei Fizica Semiconductorilor a AȘM au fost pregătiţi peste 600 de specialişti, o bună parte din ei fiind cetăţeni străini din Vietnam, Algeria, Siria, Cuba, Mexic, Germania, Mozambic etc. Colaboratorii catedrei şi ai laboratorului au susţinut 7 teze de doctor habilitat şi peste 50 de teze de doctor în ştiinţe fizico-matematice şi tehnice. Sub conducerea nemijlocită a prof. Alexei Simaşchevici au fost susţinute 25 de teze de doctor în ştiinţe. Rezultatele activităţii ştiinţifice sunt reflectate în peste 300 comunicări la conferinţe internaţionale şi naţionale, 27 brevete de invenţie, circa 600 publicaţii ştiinţifice, inclusiv în 4 monografii, 6 manuale didactice.

Realizările ştiinţifice fundamentale, obţinute sub conducerea şi cu participarea profesorului Alexei Simaşchevici, pot fi generalizate în felul următor: este elaborată tehnologia de obţinere a cristalelor, straturilor subţiri şi heterostructurilor în baza compuşilor II-VI; determinat mecanismul de transport al purtătorilor de sarcină prin aceste heterostructuri; propuse diagramele energetice respective; determinat spectrul energetic al impurităţilor în compuşii AIIBVI şi în soluţiile solide în baza lor şi rolul acestor impurităţi în formarea spectrelor de radiaţie şi ale fotoconductibilităţii; studiată electroluminescenţa în heterostructurile obţinute şi elaborat un şir de dispozitive optoelectronice (diode luminescente, detectori efectivi de radiaţie luminoasă şi ionizantă etc.).

Activitatea ştiinţifică a dlui Alexei Simaşchevici este înalt apreciată, în anul 1983 i s-a decernat Premiul de Stat al Moldovei în domeniul ştiinţei şi tehnicii. În anul 1989 acest Premiu este decernat unui grup de colegi ai său - o elocventă apreciere a şcolii ştiinţifice, create de profesorul Alexei Simaşchevici. În anul 1989 prof. Alexei Simaşchevici este ales membru corespondent, iar în 1992 - membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ca urmare a recunoașterii unanime a valorii sale, în 1995, este ales academician coordonator al Secţiei Matematice, Fizice şi Tehnice a AȘM şi Membru al Prezidiului AŞM. Din acea perioadă academicianul Alexei Simaşchevici îşi începe și activitatea sa științifică în cadrul AȘM, stând la baza formării unui laborator comun al USM și IFA, Materiale şi Structuri Pentru Energetica Solară, activitatea rodnică în cadrul IFA perpetuând-o și până în prezent. În acest interval de timp, în calitate de şef de laborator, sau, ulteriorior, profesor consultant acordă o deosebită atenţie direcţiei dezvoltării cercetărilor în domeniul dispozitivelor fotovoltaice. Din 2001 este numit director adjunct al Institutului de Fizică Aplicată al AŞM, iar în anii 2002-2005 – director interimar al acestui Institut. Fiind în posturi de conducere în cadrul AȘM, iar apoi și IFA, în acel răstimp dezastruos pentru instituţiile academice, acad. Alexei Simaşchevici a contribuit esențial la păstrarea patrimoniului material şi intelectual al institutelor secției, integrității acestora.

Activitatea didactico-ştiinţifică a acad. Alexei Simaşchevici a fost și este conjugată armonios cu activitatea socială. Marea diversitate de interese, numeroasele preocupări, cordialitatea în relaţiile cu colegii şi tineretul studios, nivelul intelectual înalt – toate acestea îi permit academicianului Alexei Simaşchevici să ocupe binemeritat treapta superioară pe scara ierarhică, grea şi anevoioasă, a ştiinţei.

La doleanţa omagiatului manifestaţii oficiale nu vor avea loc.

Felicitările personale sunt primite de către omagiat pe data de 27 iunie 2014 între orele 1200 şi 1400 în biroul 221, etajul 2 al blocul de fizică şi matematică al AŞM, str. Academiei nr. 5., sau pot fi trimise prin email pe adresa [email protected] sau prin fax la numărul + (373) 22 738149.