Alexandru Roşca - 80 years

2014-04-29

Academicianul Alexandru ROŞCA – 80 ani

Academicianul Alexandru ROŞCA este savant în domeniul filosofiei sociale şi politologiei. S-a născut la 27 aprilie 1934 în satul Mândreşti, judeţul Orhei din Basarabia, România Mare. A absolvit Facultatea de Istorie şi Filologie (1957–1962) a Universităţii de Stat din Chişinău şi doctorantura (1967-1970) la acelaşi institut. Este doctor habilitat în filosofie (1988), a fost ales membru corespondent (1992) şi membru titular (2000) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei la specialitatea filozofie.

A activat în calitate de asistent (1964-1967), lector (1970-1973), lector superior (1973–1976), conferenţiar universitar (1976-1977) la Universitatea de Stat din Moldova, şef de sector (1977-1988), director al Secţiei de Filosofie şi Drept a AŞM (1988-1991), director al Institutului de Filosofie, Sociologie şi Drept al AŞM (1991-2001), academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe Umanistice şi Arte a AŞM (2000-2008) ulterior, activând în calitate de cercetător ştiinţific şi consultant ştiinţific în cadrul Institutului de profil al AŞM.

A conceptualizat problematica dezvoltării libere a individului, a edificat cadrul teoretico-metodologic de examinare a oraşului şi satului ca elemente ale unui sistem integru, a elaborat concepţia proceselor integrative în sistemul „oraş-sat” şi a relevat rolul acestor procese în crearea condiţiilor propice dezvoltării potenţialului uman.

A identificat condiţiile obiective şi subiective ale activizării individului, ţinând cont de perspectiva modernizării societăţii şi depăşirii paternalismului social din perioada precedentă. Este preocupat de cercetarea problemelor social-filosofice privind corelaţiile dintre economia de piaţă, libertatea, egalitatea şi echitatea socială, dintre libertatea, socializarea şi securitatea individului, dintre eficientizarea sistemului politic, coeziunea socială şi dezvoltarea durabilă.

Este autor a peste 200 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 5 monografii. Cele mai reprezentative lucrări sunt: „Dezvoltarea liberă a fiecăruia” (1980); „Интеграционные процессы на селе и всестороннее развитие личности” (1984); „Programul alimentar – manifestare a grijii partidului faţă de om” (1985); „Интеграционные процессы в системе „город–село” как основа формирования всесторонне развитой личности” (1988); „Объективное и субъективное в повышении социальной активности личности” (1991); „Unele considerente cu privire la corelaţia libertăţii şi protecţiei sociale în condiţiile actuale // Idei şi valori perene în ştiinţele socioumane. Studii şi cercetări”, t. II. Iaşi, 1994; „Descentralizarea, autonomia locală şi democraţia directă” // Studii şi cercetări ştiinţifice”. Seria: Ştiinţe socioumane, nr. 1, Bacău, 1996; „Государство, общество и человек: гримасы переходного периода” // Общество и экономика, Moscova, nr. 10–11, 1996; „Problemele privind relaţiile dintre stat, societate şi individ în condiţiile tranziţiei” // Statul, Societatea, Omul: realizări şi probleme ale tranziţiei, Chişinău, (1998); De asemenea, a publicat o serie de articole ştiinţifice în Revista de Filosofie şi Drept.

De-a lungul carierei de profesor univeritar şi cercetător exercită funcţiile de preşedinte al Consiliului ştiinţific specializat pentru conferirea gradelor ştiinţifice de doctor şi doctor habilitat pe lângă Institutul de Filosofie, Sociologie şi Drept al AŞM (din 1993). A pregătit 20 doctori şi doctori habilitaţi în ştiinţe.

Acad. Alexandru Roşca a prezentat referate şi comunicări la peste 80 de conferinţe ştiinţifice republicane, unionale şi internaţionale (Moscova, Kiev, Sverdlovsk, Cernăuţi, Plovdiv, Iaşi, Galaţi, Sinaia, Atena), inclusiv şi la cel de-al XIX-lea Congres Mondial de Filosofie (Moscova, 1993).

Este membru titular al Academiei Central-Europene de Ştiinţe şi Artă (Timişoara, România), membru asociat al Institutului Francez de Relaţii Internaţionale (Paris), membru al Academiei Balcanice de Ştiinţă, Cultură Liberă şi Dezvoltare Durabilă „Denis Jersov” (Sofia).

A fost redactor-şef al revistelor Buletinul Academiei de Ştiinţe a R.S.S.M. Ştiinţe sociale: filosofie, drept, etnografie, studiul artelor, arheologie (1990) şi Filosofie şi Drept ale Institutului de Filosofie, Sociologie şi Drept al A.Ş.M. (1991–2002). Este membru al colegiului redacţional al revistei internaţionale Общество и экономика (Moscova, din 1998), membru al colegiului redacţional al ediţiei Analele Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică a Universităţii Ecologice „Dimitrie Cantemir” (Iaşi, Romania) şi al Buletinului Ştiinţific al Academiei Ecologice din Romania (Iaşi).

I s-a conferit titlul de „Om Emerit” şi Medalia „Dimitrie Cantemir”.

Cu prilejul aniversării, Vă dorim stimate domnule academician Alexandru Roşca multă sănătate, să manifestaţi şi în continuare aceeaşi perseverenţă, optimism şi spirit inovativ, să Vă bucuraţi de noi realizări, consideraţia colegilor, discipolilor şi căldura celor dragi.

În numele comunităţii ştiinţifice,
acad. Ion Tighineanu,
preşedinte interimar al AŞM