Elena Zubcov - 65 years

2014-01-13
 

Elena Zubcov - 65 ani

doctor habilitat în biologie, profesor cercetător, şef al laboratorului de Hidrobiologie şi Ecotoxicologie al Institutului de Zoologie al AŞM, s-a născut la 18 ianuarie 1949, satul Velikoserbulovka, raionul Elaneţ, regiunea Nikolaev, Ucraina

 

Dna Elena Zubcov a absolvit Facultatea de Biologie şi Chimie a Institutului Pedagogic de Stat din Tiraspol şi din anul 1971 până în prezent activează în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. În 1986 a susţinut teza de doctor în geografie - hidrochimie la Rostov pe Don, Ucraina, iar în 1999 la Chişinău a susţinut teza de doctor habilitat în biologie la specialitatea hidrobiologie, ihtiologie. Din anul 2004 deţine titlul ştiinţific de profesor cercetător. Din anul 2005 până la 13 ianuarie 2009 a activat în calitate de vicepreşedinte al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova.

Elena Zubcov, este bine cunoscută în rândul comunităţii ştiinţifice din ţară, precum şi peste hotare prin rezultatele de valoare ale cercetărilor ei în domeniul în care profesează, poziţia ei combativă, uneori intolerantă în probleme de ecologie şi, în primul rând, vizând protecţia fluviului Nistru. Este una din personalităţile temeinic situate pe cele mai înalte trepte ale piramidei savanţilor hidrochimişti, hidrobiologi şi toxicologi notorii, care confirmă faima ţării noastre pe arena internaţională.

Elena Zubcov a realizat şi este profund preocupată şi în prezent de soluţionarea unei game largi de probleme ce ţin de descifrarea proceselor de migraţie şi transformare a substanţelor chimice în mediul acvatic; cuantificarea aportului comunităţilor de hidrobionţi în procesele de autoepurare a apelor continentale, evaluarea rolului diferitor microelemente în funcţionarea ecosistemelor acvatice; studiul efectelor toxice a substanţelor chimice asupra organismelor, populaţiilor şi ecosistemelor acvatice; elaborarea şi implementarea a noi tehnologii în acvacultură etc.

Cercetările vizând cuantificarea travaliului biogeochimic al hidrobionţilor în ecosistemele naturale şi antropizate au contribuit substanţial la asigurarea continuităţii şcolii hidrobiologice, întemeiată de academicianul M. Iaroşenco şi ascendent dezvoltată de academicianul Ion Toderaş.

Unele din rezultatele acestor investigaţii sunt deja generalizate şi publicate în 272 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 142 articole ştiinţifice în reviste şi culegeri recenzate, 94 teze, este coautor la 5 monografii, 14 rapoarte şi strategii (Ministerul Mediului al Republicii Moldova, ONU, FAO) 14 recomandări, ghiduri metodologice. Competitivitatea investigaţiilor este confirmată de 7 brevete de invenţie care au adus o contribuţie semnificativă în implementarea rezultatelor ştiinţifice în acvacultură, metodologia cercetării ecosistemelor acvatice etc.

Semnificativ este aportul dnei Elena Zubcov şi în activităţile ştiinţifico-organizatorice, în pregătirea cadrelor de înaltă calificare. Dumneaei acordă ajutorul metodic şi consultativ tinerilor specialişti şi persoanelor juridice în diverse probleme complicate care vizează ecologia ecosistemelor acvatice, acvacultura, ecotoxicologia. Sub acest aspect a pregătit un curs metodologic pentru studenţi. Sub conducerea dnei profesor Elena Zubcov au fost elaborate şi susţinute cu succes 6 lucrări de doctor în biologie.

Cu suportul dnei Elena Zubcov au fost obţinute şi realizate 6 proiecte internaţionale şi 3 proiecte naţionale pentru doctoranzi şi tineri cercetători. Trei tineri cercetători, sub conducerea dnei profesor Elena Zubcov au devenit laureaţi ai Premiului Prezidiului AŞM şi au obţinut diplome de merit ale Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică.

Pe parcursul anilor a participat activ în calitate de conducător şi/sau executor al programelor/proiectelor naţionale şi internaţionale de cercetare, manifestându-se ca generator de idei expuse în cadrul programelor de cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul hidrobiologiei, ecotoxicologiei, acvaculturii, ecologiei, hidrochimiei. Elaborează metodologii şi metode de cercetare, planifică şi cu succes, promovează şi realizează proiecte internaţionale şi naţionale. Sub conducerea ştiinţifică şi cu nemijlocita participare a dnei profesor Elena Zubcov au fost realizate investigaţii valoroase teoretice şi aplicative în cadrul celor 23 proiecte internaţionale (INCO-Copernicus, CRDF, CRDF/MRDA, FRCF, SDC, WECF, SDC.IPEN, UE), 22 proiecte naţionale şi cca 30 contracte economice. Actualmente a fost semnat contractual unui nou proiect în cadrul Programului UE Joint Operational Programme Romania-Ukraine-Republic of Moldova.

Timp de patru ani (2005-2009) Dna Elena Zubcov a deţinut funcţia de Vicepreşedinte al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, Conducător al Comisiei de Acreditare. Pe parcursul acestor ani a contribuit:
- la elaborarea, promovarea şi valorificarea politicii de stat în domeniul cercetare-dezvoltare, redactarea cadrului normativ al Republicii Moldova în sfera ştiinţei şi inovării și coordonarea activităţilor structurii administrative publice centrale în domeniul de referinţă;
- monitorizarea activităţii sistemului de evaluare şi acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării și asigurarea normativă, documentară, tehnică a procesului de evaluare şi acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării;
- elaborarea conceptelor de perfectare a activităţilor pe direcţiile de referinţă, precum şi a strategiilor de ajustare a acestora la standardele internaţionale și asigurarea realizării integrale şi corecte a prevederilor normative referitoare la direcţiile respective de activitate; asigurarea activităţii Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării.

La 31 martie 2005 dna profesor Elena Zubcov a obţinut gradul de calificare Consilier de Stat al Republicii Moldova, rangul I, clasa III.

Este reprezentantul Republicii Moldova al Reţelei Internaţionale pentru dezvoltarea acvaculturii în Europa Centrală şi de Est–NACEE, membru al Asociaţiei internaţionale WECF - Femeile Europei pentru un viitor comun, al Asociaţiei internaţionale WfW- Women for Water partnership şi al Reţelei Internaţionale Global Water Partnership GWP, IPEN s-a manifestat şi în organizarea forurilor ştiinţifice internaţionale. Este vicepreşedinte al Consiliului Ihtiologic de pe lîngă Ministerul Mediului. Fiind preşedinte al Asociaţiei Obşteşti a Ecotoxicologilor din Republica Moldova „Ecotox”, a realizat un şir de proiecte ecologice, inclusiv în domeniul implementării Protocolului Apa şi Sănătatea, programului Apa şi Sanitaţia promovat de SDC ş.a.

Pentru rezultatele remarcabile în activitatea ştiinţifică, inovaţională şi ştiinţifico-organizatorică Dna Elena Zubcov a fost înalt apreciată şi menţionată cu medalia de argint cu ocazia a 60 de ani ai AŞM, 3 medalii de aur, 4 de argint, certificate şi diplome ale Saloanelor internaţionale de inventică şi produse noi, Diplomă de Onoare şi premiul Prezidiului AŞM pentru ciclul de publicaţii „Legităţile migraţiei substanţelor chimice şi rolul lor în funcţionarea grupelor principale de hidrobionţi în ecosistemele acvatice ale Moldovei", deţinătoare a certificatelor internaţionale în domeniul biomonitoringului, ecotoxicologiei, acvaculturii, ecologiei şi ecosanitaţiei. Pentru promovarea consecventă a cercetărilor ştiinţifice pe arena mondială în 2008-2010 Agenţia Elveţiană de Cooperare şi Dezvoltare pentru Republica Moldova i-a oferit sub formă de donaţie un set de echipament performant pentru investigaţii hidrochimice şi hidrobiologice în valoare de circa 1,7 mln lei. Astfel, baza tehnico-materială a laboratorului din subordinea dumneaei a fost consolidat esenţial.

La cei 65 de ani Vă urăm, să Vă menţineţi în deplină sănătate, să înaintaţi nelimitat în vârstă, dar să rămâneţi mereu tânără, precum Vă cunoaştem, spre a Vă aprofunda activitatea ştiinţifică, a genera noi valori inovaţionale şi a insufla tineretului studios pasiunea pentru cercetare în domeniul ştiinţelor hidrobiologice, hidrochimice şi ecotoxicologice.


Director al Institutului de Zoologie al AŞM,
academician Ion Toderaş

Director adjunct pe probleme de ştiinţă
al Institutului de Zoologie al AŞM,
doctor habilitat în biologie, profesor cercetător Laurenţia Ungureanu