Teodor Şişianu - 80 years

2013-05-31

ŞIŞIANU Teodor (n. 11 iunie 1933, s. Ţiganca, în prezent, r-nul Cantemir)

Fizician, domeniul ştiinţific: Fizica semiconductorilor şi a dielectricilor, Microelectronica, Dispozitive semiconductoare şi microelectronice, Nanotehnologii, Senzori.

Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1978), profesor universitar (1980). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1995). Inginer de Elită al Institutului Inginerilor Electricieni din Marea Britanie (Chartered Electr. Engineer, CEng.,Fellow of IEE, FIEE (1995).

Studii: superioare, Facultatea de Fizică şi Matematică a Institutului Pedagogic de Stat din Tiraspol (1953-1958); Doctorand al Institutului de Semiconductori al Academiei de Ştiinţe URSS din Sankt Petersburg (1961-1964); Stagier ştiinţific la Universitatea din Colcester, Anglia (1970-1971); colaborator ştiinţific pentru finisarea teze de doctor habilitat la Institutului Fizico-Tehnic „A.F. Ioffe”, Sankt Petersburg (1875 -1877); Stagier ştiinţific la Universitatea Tehnică din Budapesta, Ungaria (1983); perfecţionări în cadrul Proiectului TEMPUS pentru studii de masterat în Anglia, Franţa, Germania (1996 -2001)

Funcţii şi responsabilităţi ca profesor universitar
Domnul Şişianu Teodor a lucrat ca lector de fizică la Institutul Pedagogic de Stat din Tiraspol după absolvirea acestui Institut (1958-1961), laborant superior la Institutului de Semiconductori al Academiei de Ştiinţe URSS din Sankt Petersburg după terminarea docturanturii în acelaşi Institut (1964-1965).

În a. 1965 a fost invitat ca specialist în microelectronică şi dispozitive semiconductoare din Institutul de Semiconductori al Academiei URSS, Sankt Petersburg, la Institutul Politehnic din Chişinău, în prezent Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), unde lucrează până în prezent: lector superior (1965-1966), docent – conferenţiar (1967 - 1975); colaborator ştiinţific pentru finisarea tezei de dr. habilitat în Institutul Fizico-Tehnic „A. F. Ioffe” al A.Ş. URSS, Sankt Petersburg (1975 – 1977); profesor interimar (1978-1980), profesor universitar (din 1980 – până în prezent), şef al Catedrei Microelectronica şi Dispozitive Semiconductoare timp de 24 de ani (1981- 2003), conducător ştiinţific al Laboratorului “Fizica şi tehnologia dispozitivelor cu semiconductori (A3B5 - GaAs, InP, InAs, GaP)” reorganizat în Centrul Internaţional „Tehnologii Moderne pentru Studii şi Cercetări”, UTM (1966 – până în prezent).

Este recunoscut ca unul dintre primii fondatori ai Institutului Politehnic, în prezent Universitatea Tehnică a Moldovei, UTM; unul dintre iniţiatorii organizării Uzinei de Microelectronică „Mezon” în R. Moldova; fondator al direcţiei noi în ştiinţă şi învăţământ în domeniul Microelectronicii şi a Dispozitivelor Semiconductoare în Republica Moldova, UTM; fondator şi organizator al studiilor universitare pe specialităţile de microelectronică în UTM (1965- 2003), al Catedrei Microelectronica şi Dispozitive Semiconductoare (1981-2003), al specializării noi Electronica Medicală cu 12 promoţii (1994-2006), în baza căreia a fost organizată specialitatea Ingineria Sistemelor Biomedicale (2007- prezent).

Este fondator şi organizator al primelor Studii de Masterat European în R. Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, în baza Proiectului TEMPUS (Pr-JEP – 1995-07, JEP-1997-2001): pregătiţi şi antrenaţi 40 de profesori în universităţile din Anglia, Franţa, Germania; elaborate 32 de cursuri noi pentru Studii de Masterat în cele mai actuale domenii – Tehnologii Informaţionale, Reţele de Calculator, Comunicaţii prin fibra optică, Microelectronica şi Sisteme Biomedicale, Proiectări asistate de calculator etc, care au servit şi servesc ca bază de studii în UTM şi în alte universităţi ale R. Moldova. A fondat şi organizat primele clase computerizate cu 85 de calculatoare, clasa specializată pentru studii de masterat cu calculatoare, Internet şi Învăţământ la distanţă (1999-2008, UTM – Anglia - Franţa - Germania).

Dl T. Şişianu a elaborat şi realizat cursuri noi universitare şi postuniversitare: 1) Electronica industrială ( în baza dispozitivelor semiconductoare, 1965); 2) Electronica cu dispozitive semiconductoare (1966); 3) Teoria şi calculul dispozitivelor microelectronice (1967 - 2004), 4) Dispozitive micronanoelectronice (2004 - prezent), 5) Bazele microelectronicii (1968-1970), 6) Curs Special Probleme actuale în Microelectronică şi Nanotehnologii (1982 - prezent), 7) Traductoare şi Senzori (1996 – prezent), 8) Senzori inteligenţi şi Microsisteme (2010 - prezent)

Activităţi în domeniul cercetărilor ştiinţifice

Dl T. Şişianu efectuează cercetări ştiinţifice privind bazele fizice ale fiabilităţii şi procesele de degradare a materialelor şi dispozitivelor microelectronice, tehnologii cu procese de difuzie pentru producerea dispozitivelor microelectronice, a celulelor fotovoltaice şi a senzorilor în baza monocristalelor de semiconductori de tipul A3B5 – GaAs, InP, InAs, GaP.

Este fondator şi conducător al şcolii ştiinţifice în domeniul microelectronicii: a condus şi pregătit 14 doctori în ştiinţe fizico-matematice şi tehnice; a contribuit la pregătirea a peste 70 de doctori în ştiinţe, doctori habilitaţi, conferenţiari şi profesori universitari; a condus 47 de masteranzi, peste 130 diplome de licenţă; a contribuit la pregătirea peste 2000 de ingineri licenţiaţi în Microelectronică, 190 de ingineri licenţiaţi în Microelectronică şi Electronica Medicală; fondator şi conducător al primului Laborator Ştiinţific “Fizica şi tehnologia dispozitivelor cu semiconductori A3B5 (GaAs, InP, InAs, GaP)” (1966-2001), reorganizată în Centrul Internaţional „Tehnologii Moderne pentru Studii şi Cercetări”,UTM (2001 - prezent), autor a peste 270 de lucrări şi referate ştiinţifice publicate în diferite jurnale internaţionale, naţionale şi prezentate la diferite Conferinţe Internaţionale (Anglia, Franţa, India, Italia, Latvia, Palonia, Rusia etc.); are brevete de invenţii, prezentări la expoziţii naţionale şi internaţionale.

Este autor a peste 280 de lucrări ştiinţifice şi rapoarte în diferite reviste naţionale şi internaţionale (Physica Status Solidi; Physics and Technics of Semiconductors; Thin Solid Films Sensors and Actuators; J. Electronics ş.a.); peste 120 de referate ştiinţifice prezentate la diferite Conferinţe Internaţionale şi Naţionale (Anglia, Franţa, India, Italia, Latvia, Palonia, Rusia etc.). A publicat 5 monografii şi manuale, printre care: Диффузия и явления деградации в полупроводниковых материалах и приборах (1978); Comunicaţii prin fibre optice (2003, în colab.) ş.a. Deţinător a 5 brevete de invenţie; prezentări la expoziţii naţionale şi internaţionale.
Colaborări internaţionale

În anii 1966 -2013 a organizat şi realizat diferite Proiecte Ştiinţifice Internaţionale (8 proiecte), Proiecte Unionale, URSS (28 proiecte), Proiecte Naţionale şi Instituţionale (5), care au contribuit enorm la dezvoltarea ştiinţei şi învăţământului din R. Moldova, U.T.M., inclusiv cu tehnici şi tehnologii moderne şi circa 100 de calculatoare şi alte echipamente pentru studii şi cercetări;

Proiecte Internaţonale organizate şi realizate de autor: SOROS (1994), - INTAS (1903-1995), - COPERNICUS (1997-1999), - TEMPUS (1995 -201), - MRDA/CRDF (2005-2007), - Proiect Ştiinţific Bilateral România – R. Modova (1998-1999), - Proiect Ştiinţific Bilaterale Italia-Moldova (2011 - 2012), - Proiect Ştiinţific Suedia-Moldova (2012 -2013), în colaborare cu savanţi din diferite ţări - Anglia, Franţa, SUA, Germania, Italia, Suedia, România, Rusia etc.

În perioada 1980 – 1994 a îndeplinit funcţia de Preşedinte al Consiliului de Coordonare din URSS şi CSI pe problema ştiinţifică„Fiabilitatea şi procesele de degradare ale Dispozitivelor şi Sistemelor microelectronice”.

În perioada 1970 -2013 a fost invitat ca Profesor la diferite Universităţi din alte ţări: Universitatea Essecx, Colcester, Anglia (1970-1971), Universitatea Tehnică din Budapesta, Ungaria (1983), Universitatea Hallam din Şeffield, Anglia (1993), Universitatea Herdfordshere, Anglia (1997), Institutul ENIC, Lill, Franţa (1998, 1999), Institutul Naţional de Telecomunicaţii din Paris, Franţa (1999, 2000), Universitatea Tehnică din Darmstadt, Germania (1998, 2000), Institutul de Cercetări din Neapol, Italia (2011), Universitatea Linkoping Suedia(2013).

Activităţi manageriale
- Primul Preşedinte al Comisiei de Experţi pe Ştiinţele Tehnice, CNAA, R. Moldova, 1992 – 1995;
- Vice-preşedinte al Consiliului Specializat de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice şi tehnice , A.Ş.M (1980 - 2003); recenzent şi membrul Comisiilor de susţinere a tezelor (2003 - prezent);
- Invitat în diferite Proiecte Ştiinţifice Internaţionale; membru Comitetelor de organizare ale Conferinţelor
Ştiinţifice Internaţionale (Anglia, Franţa, India, Italia, Grecia, Polonia, Rusia etc.);
- Vice- preşedinte al Asociaţiei fizicienilor din R. Moldova, (1985 – 1996); - Vice-preşedinte al Asociaţiei
Inginerilor din R. Moldova (1994 – prezent);
- Organizator al 7 Conferinţe Unionale şi Internaţionale (1982 - 2004 ), membrul al Comitetelor diferitor
Conferinţe Internaţionale – 17 (Anglia, India, Italia, Ungaria, Rusia, România etc.);
- Membrul Asambleei A.Ş.M. – din 1995 până în prezent; - Membrul Senatului U.T.M. şi al Consiliului
FCIM – din 1978 - până în prezent, - Membrul Colegiilor de Redacţie ale Jurnalelor Ştiinţifice din Moldova, România, Ucraina ; - Membrul Comisiilor de Etică din Academia de Ştiinţe a Moldovei şi din Universitatea Tehnică a Moldovei.

Pentru rezultate deosebite în ştiinţă şi învăţământ Dl Şişianu Teodor a fost decorat cu următoarele distincţii:
- Laureat al Premiului de Stat al R. Moldova în domeniul ştiinţei şi tehnicii, 1983
- Decorat cu Medalia "Meritul Civic",1994;
- Inginer de Elită al Institutului Inginerilor Electricieni din Marea Britanie
(Chartered Electr. Engineer, CEng.,Fellow of IEE, FIEE, 1995).
- Medalia Academiei de Ştiinţe a Moldovei “Dimitrie Cantemir”, 2003
- Medalia “Nicolae Testemiţanu ”, 2003
- Diploma de onoare a AŞM, 2008
– Diplome la Concursuri şi Expoziţii.
Savantul pedagog T. Şişianu a adus un aport enorm la dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice şi a studiilor universitare, la pregătirea cadrelor ştiinţifice şi inginereşti pentru economia R. Moldova.

Anul acesta, 2013, distinsul profesor şi savant dl T. Şişianu a rotunjit onorabilul jubileu de 80 de ani, înscriind pe răboj 55 de ani de activitate ca savant (1958 - prezent) şi 61 de ani ca pedagog (1952 - prezent), dintre care 48 de ani la Universitatea tehnică a Moldovei, prilej cu care, din partea Universităţii Tehnice a Moldovei, a Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a întregii comunităţi ştiinţifice şi didactice îi exprimăm sincere felicitări, dorindu-i multă sănătate, fericire, succese mari şi în viitor.

Pot fi enumerate încă multe activităţi fructuoase şi merite deosebite ale dlui profesor, dar şi cele menţionate ne mărturisesc faptul că domnul T. Şişianu, profesor, dr. hab., membru corespondent al AŞM, este personalitatea cu care ne mândrim cu toţii şi îl apreciem cu cea mai înaltă distincţie ca OM, SAVANT şi PEDAGOG de EXCELENŢĂ.

Aniversarea celor 80 de ani ne oferă fericitul prilej sa-i urăm membrului corespondent ŞIŞIANU Teodor multă sănătate, prosperitate, ani de viaţă lungă şi noi realizări. Comunitatea Ştiinţifică vă dorește la mulți ani!