Ion Hăbăşescu - 75 years

2013-05-27
 

Dl. Ion Hăbăşescu, om emerit, laureat al Premiului Naţional în domeniul ştiinţei şi tehnicii, doctor habilitat în tehnică, membru corespondent al AŞM, director al Institutului de Tehnică Agricolă „Mecagro”, recunoscut savant în domeniul mecanizării agriculturii a atins onorabila vîrstă de 75 de ani.

S-a născut la 1 iunie 1938, în satul Sofia, raionul Drochia, într-o familie de ţărani gospodari cu 5 copii. Străduinţele părinţilor de a le cultiva dorinţa de muncă şi de carte se încunună cu succes. Toţi copiii au obţinut studii superioare şi au devenit specialişti de calificare înaltă în diferite domenii datorită dragostei de muncă şi de oameni, cultivată în familie.

Avînd această dragoste de carte şi capacităţi enorme de îmbibare a cunoştinţelor în domeniul ştiinţelor exacte, după absolvirea în anul 1956, a şcolii medii din satul natal, abiturientul Ion a susţinut cu succes examenele de admitere, fiind înmatriculat la Facultatea Mecanizarea agriculturii a Institutului Agricol din Chişinău, unde s-a evidenţiat printre cei mai buni studenţi.

După absolvirea facultăţii, în anul 1961, tînărul inginer Ion Hăbăşăscu este repartizat în gospodăria agricolă din s. Gura Bîcului, r-n Anenii Noi, unde şi-a aprofundat cunoştinţele practice în domeniul mecanizării agriculturii. Cunoştinţele şi dorinţa de a transmite experienţa acumulată tinerii generaţii au permis iniţierea unei noi etape în viaţa pedagogului Ion Hăbăşescu - activitatea didactică. Este profesor, şef secţie „Mecanizarea agriculturii” la Tehnicumul din Hînceşti (1962-1965), ulterior, la Tehnicumul de Mecanizare a Agriculturii din or. Svetlîi, r-n Ceadîr-Lunga, exercită funcţia de director adjunct pentru lucrul didactic, demonstrînd capacităţi înalte şi rezultate performante în domeniul mecanizării agriculturii, pedagogiei şi managementului.

Totuşi, aspiraţia de cunoştinţe noi şi capacităţi înalte de a materializa aceste cunoştinţe au făcut posibil ca cercetătorul Ion Hăbăşescu să iniţieze o nouă etapă în viaţa sa – cea ştiinţifică. În anul 1970 este admis la studii în aspirantură la Institutul Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice în Pomicultură, Viticultură şi Vinificaţie, secţia Mecanizare. Studiile în aspirantură s-au încununat cu elaborarea organelor de lucru pentru reînoirea plantajului în vii prin metoda deblocată (în fişii). În anul 1973, în baza rezultatelor ştiinţifice obţinute, susţine cu succes teza de doctor în ştiinţe tehnice.

Experienţa acumulată în domeniul pedagogiei şi cercetărilor ştiinţifice au servit drept temei pentru a fi invitat la înalte posturi din cadrul Ministerului Agriculturii: şef al Direcţiei Instituţiilor de învăţămînt, şef adjunct al Direcţiei Generale Pregătirea Cadrelor, unde activează în perioada anilor 1973-1975 şi se caracterizează printr-o activitate rodnică în domeniul elaborării multiplelor îndrumări metodice pentru sistemul de învăţămînt agrar.

Pasiunea faţă de noi cunoştinţe a predominat faţă de cea didactică, făcîndu-1 pe doctorul în ştiinţe tehnice Ion Hăbăşescu să-şi lege activitatea sa de mai departe de sfera de cercetare şi inovare din sectorul agroalimentar. Prin urmare, dumnealui activează în perioada 1975-1978 la Staţiunea Moldovenească pentru Încercarea Maşinilor, în funcţie de şef Laborator Control - Încercare, cel mai responsabil post din staţiune, deoarece toate mijloacele tehnice pentru agricultură produse în fosta URSS treceau obligatoriu testările în acest laborator. Rezultatele încercărilor şi concluziile doctorului în ştiinţe tehnice Ion Hăbăşescu determinau soarta de mai departe a maşinilor testate, să fie produse în serie sau să fie respinse.

Experienţa acumulată în domeniul testării şi verificării tehnicii agricole, î1 determină pe omagiat să revină la Institutul Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice în Viticultură şi Vinificaţie, secţia Mecanizare, unde activează în anii 1978 - 1987 asupra elaborării tehnologiilor şi maşinilor pentru creşterea puieţilor în pepiniere viticole cu mecanizarea tuturor operaţiilor tehnologice. Rezultatele lucrărilor ştiinţifice au permis susţinerea cu succes, în anul 1989, a tezei de doctor habilitat în tehnică pe tema: Tehnologiile de bază şi elaborarea maşinilor pentru creşterea puieţilor în pepiniere viticole.

În perioada 1987-2005 managerul Ion Hăbăşescu exercită funcţia de director al Institutului de Cercetări pentru Mecanizarea şi Electrificarea Agriculturii, iar din 2006 pînă în prezent - director al Institutului de Tehnică Agricolă „Mecagro”. In această perioadă lucrările de cercetări ştiinţifice efectuate sub conducerea doctorului habilitat Ion Hăbăşescu s-au soldat cu realizări ştiinţifice valoroase pentru economia naţională. Au fost elaborate şi implementate mijloace tehnice, inclusiv: complexul de maşini şi utilaje pentru procesarea producţiei agricole (floarea soarelui, cerealelor, porumbului zaharat, cărnii etc.), gama de maşini pentru protecţia plantelor (portabile, purtate, tractate) complex de utilaje pentru sectorul zootehnic, maşini şi utilaje pentru recoltarea şi procesarea biomasei, cu scopul producerii şi utilizării biocombustibililor lichizi şi solizi. Majoritatea elaborărilor conţin elemente inovaţionale confirmate prin 82 de brevete de invenţii ale Republicii Moldova, care se implementează pe larg în ţară şi peste hotare. În ultimii 10 ani colaboratorii ITA „Mecagro” au confecţionat 3435 unităţi de maşini şi utilaje pentru protecţia plantelor, dintre care 40,6 la sută au fost exportate în Rusia, Ucraina, Azerbaidjan, Kazahstan, Iran etc. Doar în anul 2012 au fost elaborate 25 şi implementate în producţie 16 denumiri de maşini, echipamente tehnologice, dispozitive. Au fost încheiate 167 de contracte cu agenţii economici din ţară şi de peste hotare, executate 326 de comenzi, comercializată producţie tehnico-ştiinţifică în valoare de 28,4 mln lei, inclusiv export – 9,2 mln lei. Efectul real obţinut de la comercializarea şi exploatarea producţiei tehnico-ştiinţifice a constituit 8,4 mln lei.

Este evident că aceste rezultate au fost obţinute graţie conducerii inteligente a directorului Ion Hăbăşescu şi muncii conştiincioase a colectivului Institutului. La toate etapele de elaborare şi implementare a fiecărui model directorul analizează personal rezultatele obţinute, propune soluţii tehnice şi economice eficiente, efectuând calculele necesare.

În rezultatul cercetărilor efectuate, savantul Ion Hăbăşescu a publicat 185 lucrări ştiinţifice în ţară şi peste hotare, între care: Механизация возделывания винограда. 1981; Energie din biomasă: tehnologii şi mijloace tehnice, 2009; Protecţia plantelor: tehnologii şi mijloace tehnice, 2010; Tehnologii şi mijloace tehnice pentru agricultură, 2011 ş.a. Domnia Sa a reuşit să îmbine procesul de cercetare cu cel didactic, ţinând cursuri speciale la Universitatea Tehnică a Moldovei. În perioada 1996-2003 a fost preşedinte al Consiliului Ştiinţific specializat pentru conferirea gradelor ştiinţifice în cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova, la specialităţile „Mecanizarea Agriculturii", „Electrificarea agriculturii”, „Exploatarea şi deservirea tehnică a tehnicii agricole”. În prezent, este membru al Consiliului Tehnico-ştiinţific al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, membru al colegiilor de redacţie la revistele „Ştiinţa Agricolă” şi „Agricultura Moldovei”.
În anul 1995 doctorului habilitat în tehnică Ion Hăbăşescu i s-a acordat titlul ştiinţific de membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

M. c. Ion Hăbăşescu se evidenţiază prin perseverenţă, inteligenţă şi cumpătare, este un om onest, modest şi sârguincios.
Pentru contribuţia la dezvoltarea ştiinţei agrare, în anul 1994 a fost decorat cu Medalia „Meritul Civic", iar în anul 2001 i s-a conferit titlul onorific „Om Emerit". În anul 2004, ciclul de lucrări sub conducerea m, c. Ion Hăbăşescu „Elaborarea şi implementarea complexului de maşini pentru protecţia plantelor" a fost decernat cu Premiul Naţional în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii.

Cu ocazia onorabilei aniversări, exprimăm membrului corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Ion Hăbăşescu, sincere sentimente de stimă şi recunoştinţă pentru aportul şi contribuţia personală în dezvoltarea mecanizării agriculturii, dorindu-i mulţi ani cu sănătate, prosperitate şi noi realizări în domeniul consacrat.

La mulţi ani !