Ion GUCEAC - 50 years

2013-03-25
 

Membrul corespondent Ion GUCEAC – 50 ani

Membrul corespondent Ion GUCEAC, secretar ştiințific general al Academiei de Științe a Moldovei, s-a născut la 26 martie 1963, în comuna Văscăuți, raionul Florești.

Și-a făcut studiile la şcoala din sat, după care a mers la Colegiul de drumuri şi auto din Chişinău, ca mai apoi să-şi continue studiile la Facultatea de drept, aceasta fiind o pasiune de mai mulţi ani. Astfel, în 1984, după demobilizare, este înmatriculat la Facultate de drept a USM. În 1989, absolveşte cu menţiune facultatea, după care este invitat să predea ca titular al disciplinei „Drept constituţional” la Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”, instituţie nou instituită. În 1997, susţine teza de doctor în drept la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, România, iar în 2003 obține titlul științific de doctor habilitat în drept, la specialitatea „Drept Public”, în cadrul Institutului de Filozofie, Sociologie și Drept al Academiei de Științe a Moldovei. În 2005, pentru activitatea științifico-didactică prodigioasă, dr.hab. Ion Guceac îi este conferit titlul de profesor universitar. A urmat specializări în materie de drept constituțional în SUA și Ungaria.

Experiența profesională este marcată de activitatea atât în mediul privat, cât și în domeniul public. În 2008, este angajat şef al Direcţiei politici şi management în sfera ştiinţei şi inovării din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. La scurt timp, comunitatea științifică își exprimă încrederea față de competențele prof. Ion Guceac și îl desemnează în funcția de Secretar Științific General al Academiei de Științe a Moldovei, funcţie în care a fost reconfirmat, pentru al doilea mandat, în 2013, la Sesiunea a XV-a a Asambleei AŞM. În anul 2012, dr.hab., prof. Ion Guceac este ales membru corespondent al AŞM.

Prin activitatea sa științifică, m.c. Ion Guceac contribuie la dezvoltarea și promovarea școlii științifice a Constituţionalismului European. Aria științifică în care s-a manifestat vizează evoluţia constituţionalismului în diverse familii ale dreptului, în special, în Republica Moldova; teoria constituţiei, forma de stat; tehnica guvernării; drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi garanţiile realizării acestora; răspunderea constituţională; organizarea şi realizarea justiţiei; organizarea administrativă a teritoriului şi principiile administraţiei publice locale; procesul electoral.

Discipolii prof. Ion Guceac au contribuit esențial la fundamentarea constituționalismului, edificarea și consolidarea drepturilor omului de ultimă generație în Republica Moldova. Sub îndrumarea membrului corespondent s-au cristalizat deziderate esențiale pentru consolidarea constituționalismului național precum: reglementarea juridică a dreptului constituţional de a întemeia şi de a se afilia la un sindicat; ocrotirea constituţională a familiei în Republica Moldova; teoria şi practica eliminării formelor de discriminare în condiţiile constituţionalismului contemporan din Republica Moldova; garanţiile realizării dreptului fundamental la muncă în Republica Moldova; intensificarea activismului juridic al cetăţenilor prin intermediul instituţiei avocaturii – condiţie a edificării statului de drept.

Activitatea sa de pregătire a cadrelor de înaltă calificare este consolidată cu alegerea în calitate de președinte al Consiliului specializat abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezelor de doctor în drept public în 2010 și începând cu 2012 de președinte al Seminarului științific de profil.

Caracterul interdisciplinar al cercetărilor realizate de mem. cor. Ion Guceac s-a evidențiat în cadrul Programului de Stat „Cercetări științifice și de management ale calității apelor”. Fiind conducător al proiectului „Elaborarea şi racordarea la aquis-ul comunitar al cadrului normativ privind valorificarea durabilă şi managementul resurselor acvatice” a îndrumat grupul de lucru spre identificarea soluțiilor sustenabile pentru domeniul apelor, prevăzute de legislația secundară a Uniunii Europene și transpunerea acestora în legislația națională. Prof. Ion Guceac a inițiat procesul de fundamentare în cadrul juridic național a dreptului la apă în calitate de drept distinct și fundamental al omului. Soluțiile propuse în cadrul acestui proiect au stat la baza elaborării noii legi a apelor și actelor normative aferente acesteia.

Rezultatele științifice obținute de m.c. Ion Guceac au fost transpuse în teze, articole şi lucrări ştiinţifice, în număr de peste 90. Este autor al mai multor manuale şi monografi precum: „Bazele statului şi dreptului”; „Statul şi poliţia”; „Evoluţia constituţionalismului în Republica Moldova”; „Curs elementar de drept constituţional”; „Fenomenul constituţionalismului în evoluţia Republicii Moldova spre statul de drept”; „Curs elementar de drept constituţional”; „Drept electoral”; „Dicţionar juridic: Drepturile omului pe înţelesul tuturor”; „Dreptul de a întemeia şi de a se afilia la un sindicat în condiţiile societăţii civile contemporane”.

Activitatea editorială a m.c. Ion Guceac, este orientată spre asigurarea nivelului înalt de calitate a publicațiilor naționale, precum și internaționale de profil. Astfel, prof. Ion Guceac este membru al colegiilor de redacție a mai multor reviste fundamentale pentru domeniul juridic, precum: publicaţia ştiinţifico-practică „Revista Naţională de Drept”; publicaţia ştiinţifică şi informativă de drept „Justiţia Constituţională”; Revista metodico-ştiinţifică trimestrială „Administrarea Publică”; Jurnalul științific internațional „Право и Политология”.

În materie de creație legislativă, activitatea m.c. Ion Guceac s-a focalizat pe consolidarea cadrului juridic național în domeniul constituționalismului, statului de drept și dezvoltarea domeniului de cercetare-dezvoltare, prin armonizarea și transpunerea rigorilor europene în practicile juridice ale Republicii Moldova. În acest sens, m.c. Ion Guceac a contribuit, în calitate de autor, la elaborarea numeroaselor proiecte de acte legislative și normative precum: Proiectul codului cu privire la jurisdicţia constituţională; Proiectul de regulament privind înfiinţarea Comisiei naţionale pentru funcţionarea limbilor; Proiectul de lege privind protecţia datelor cu caracter personal; Proiectul de lege privind statutul judecătorului; Proiectul legii cetățeniei; Proiectul Codului educaţiei; Proiecte ale regulamentelor din sfera ştiinţei şi inovării.

Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 83-V din 01.12.2009 privind constituirea Comisiei pentru reforma constituţională, este desemnat în calitate de expert în materie constituțională și contribuie la elaborarea proiectului noii Constituții a Republicii Moldova.

Având în vedere procesele de reformare a sferei științei și inovării, m.c. Ion Guceac a fost abilitat de comunitatea științifică să coordoneze implementarea unei noi viziunii strategice pentru sfera științei și inovării, care va asigura continuitatea ascensiunii comunității științifice naționale la Spațiul European de Cercetare și va avea la bază un sistem capabil să creeze cunoaşterea ştiinţifică performantă în vederea creşterii competitivităţii economiei naţionale şi a gradului de bunăstare a populaţiei. În acest sens, m.c. Ion Guceac a coordonat elaborarea proiectului Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în 2020 „Moldova Cunoașterii” - document de temelie pentru realizarea reformelor în sfera științei și inovării.

Un alt aspect al contribuției personale la promovarea constituționalismului și edificării statului de drept o are excelența științifică a m.c. Ion Guceac în consultarea autorităților publice. Valoarea adăugată la guvernarea țării este valorificată în cadrul Consiliul Ştiinţific Consultativ pe lîngă Curtea Constituţională; Comisiei guvernamentale pentru reintegrarea ţării; Consiliul Naţional pentru Reformarea organelor de drept; Consiliul Consultativ pe lîngă Curtea de Conturi.

Pentru activitatea sa profesională, științifică și didactică, m.c. Ion Guceac a fost onorat cu Medalia „Meritul Civic”, precum și Medalia „Pentru dezvoltarea științei, tehnicii și educației” a Ucrainiei.

Cu ocazia împlinirii a 50 de ani, exprimăm m.c. Ion GUCEAC, doctor habilitat, professor, sincere felicitări şi recunoştinţă pentru eforturile depuse la dezvoltarea ştiinţei juridice din ţară, la instruirea cadrelor ştiinţifice, dar şi în calitatea sa de manager în cadrul AŞM.

Multă sănătate, mulţi ani la fel de prodigioşi, bucurii cât mai multe de la cei dragi.

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică