Ghoerghe ILIADI - 75 лет

2013-03-13
 

Omagiu la 75 de ani de la naştere
Dlui GHEORGHE ILIADI,
doctor habilitat în economie, profesor cercetător,
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM

Gheorghe Iliadi, doctor habilitat în economie, profesor cercetător, activează în domeniul ştiinţei economice de 45 de ani, afirmându-se ca specialist notoriu în domeniul economiei naţionale. Aria intereselor de cercetare cuprinde o amplă varietate de probleme ştiinţifice privind perfecţionarea în domeniul politicii financiar-bancare în ţările cu economia în tranziţie, căile de sporire a eficienţei economice a achiziţiilor statale, problemele metodologice ale analizei mecanismului financiar în economia de tranziţie, evoluţia fluxurilor financiare în sistemul financiar naţional, structurile instituţionale ale formării şi utilizării investiţiilor de risc şi multe alte aspecte.

Omagiatul s-a născut la 14 martie 1938, în or. Chişinău, Republica Moldova. Studii medii a obţinut la şcoala nr. 1, după care a absolvit două instituţii superioare: Institutul Agricol din or. Chişinău (a. 1962) şi Institutul Industriei Alimentare (a. 1965) din or. Moscova. Gradul ştiinţific de doctor în economie l-a obţinut în anul 1970, de doctor habilitat – în 1992, iar titlul de profesor cercetător (specialitatea 08.00.10) – în 2010.

Domnul Iliadi are o bogată şi vastă activitate ştiinţifico-didactică:
1960-1964 – specialist, inspector, director în mai multe gospodării agro-industriale din raionul Cotovsc (actualul Hânceşti);
1964-1974 – şef-adjunct, Departamentul principal al Ministerului Agriculturii al RM şi inspector principal în cadrul Ministerului de Achiziţie al RM;
1970-1976 – profesor asociat, Universitatea Agrară din Moldova şi Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova;
1974-1977 – şef secţie, Institutul de cercetări ştiinţifice economice şi organizarea producţiei agricole, Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare al RM;
1977-1992 – şef secţie, Institutul de Cercetări Economice, Academia de Ştiinţe a Moldovei;
1992-2000 – colaborator ştiinţific principal, Centrul de Studiere a Problemelor Pieţei al AŞM şi MEC;
1994-1995 – rector, Universitatea „Relaţii Economice Internaţionale” SRL;
1999-2001 – vice director, şeful Complexului cercetare-dezvoltare, Institutul pieţelor optime SRL;
2001-2005 – profesor, Catedra „Bănci şi Burse de valori”, Academia de Studii Economice din Moldova;
2005-2006 – colaborator ştiinţific principal, Institutul Naţional de Economie şi Informaţie al Ministerului Economiei şi Comerţului al RM;
2005-2010 – profesor, catedra „Finanţe şi Bănci”, Universitatea Liberă Internaţională a Moldovei;
2006-prezent – consultant ştiinţific în cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistica al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerului Economiei al Republicii Moldova.

În prezent este şi director de proiect din cadrul Programului de Stat pe tema: „Elaborarea în baza cunoştinţelor interdisciplinare a modelului de optimizare a impactului factorilor inflaţionişti ca permisă iniţială a stabilizării sistemului financiar” (anii 2012-2013) şi executor responsabil al compartimentului din proiectul de cercetare instituţională fundamentală pentru anii 2011-2014 ”Mecanismele eficientizării managementului finanţelor publice în contextul integrării RM în UE”.

Merite deosebite îi aparţin dlui Iliadi şi pentru activitatea în structurile instituţionale în suportul progresului ştiinţei economice: Membru al Asambleei AŞM; Membru al Comisiei de experţi a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare; Membru al Consiliului pentru conferirea gradelor ştiinţifice la specialitatea 08.00.05 „Economie şi Management” şi 08.00.10 „Finanţe; Monedă; Credit” în cadrul IEFS; Membru al Seminarelor ştiinţifice de profil din cadrul IEFS, ULIM, USM, UTM şi ASEM pentru conferirea gradelor ştiinţifice la specialitatea 08.00.05 „Economie şi management” şi 08.00.10 „Finanţe, Monedă, Credit”; Preşedinte al Comisiei metodice a IEFS; Redactor-şef al revistei „Economie şi Sociologie”; Membru al Colegiului de Redacţie al Revistei „Economie Lex Et Scientific International Journal – economic series”, Universitatea Sibiu, România; Membru al Colegiului de redacţiei al Revistei ştiinţifice „Analele Economice ale Universităţii Petroşani”, România.

Sunt remarcabile contribuţiile valoroase în pregătirea cadrelor de înaltă calificare, menţionând că sub conducerea şi consultarea Domniei sale au fost susţinute 12 teze de doctor, printre care menţionăm: Şeico N. (1997), Ganea V. (1998), Stahovschii A. (2001), Ierhan V. (2007), Lepădatu L. (2010), Andruşca M. (2010), Gîrlea M. (2012).

Pe parcursul activităţii sale, realizările ştiinţifice au fost reflectate în 30 de lucrări de cercetare (rapoarte la Comandă şi Programe de Stat, Granturi, Studii şi Aplicaţii), îndeplinite în rezultatul activităţii de cercetare ştiinţifică. De asemenea, au fost editate circa 160 de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice, inclusiv 20 de monografii, manuale şi articole de sinteză. Menţionăm doar unele dintre cele mai remarcabile publicaţii:
- Mecanismul financiar de atragere şi dirijare a investiţiilor în economia naţională (paragraf) în cartea „Abordări teoretice privind creşterea eficienţei investiţiilor în Republica Moldova”, ASEM, Chişinău, 2003 (coautor);
- Monedă şi credit. Manual. Editura ASEM, Chişinău, 2004 (coautor);
- Structurile instituţionale ale formării şi utilizării investiţiilor de risc. Informaţie de sinteză. INEI, Chişinău, 2004;
- Managementul portofoliului de investiţii. Manual. Editura ASEM, Chişinău, 2005 (coautor);
- Investiţiile de risc – finanţare alternativă a activităţii inovaţionale. Monografie. Chişinău, IEFS, 2011 (coautor);
- Abordări teoretice şi practice privind evaluarea şi modelarea echilibrului financiar în economia naţională. Articol ştiinţific de sinteză. Ediţie suplimentară a revistei „Economie şi Sociologie”, IEFS, 2011;
- Modelul, politica şi scenariul de creştere economică în baza reformelor structurale. Monografie. Chişinău, IEFS, 2012 (coautor).


Omagiatul este deţinător al mai multor decoraţii şi distincţii, astfel:

- „Pentru lucrul activ” – pentru rezultatele obţinute în domeniul cercetărilor ştiinţifice în anii 1979, 1980 şi 1984;
- Medalia jubiliară „60 ani de la fondarea primelor instituţii Academice din Republica Moldova” (Hotărârea CSŞDT nr.78, 12.06.2006) – pentru contribuţii relevante în procesul de renaştere a sferei ştiinţei şi inovării;
- Medalia „Dimitrie Cantemir” (2008) – pentru rezultate relevante în domeniul cercetării, contribuţii valoroase în pregătirea cadrelor de înaltă calificare, precum şi cu ocazia jubileului de 70 de ani din ziua naşterii;
- Titlul Onorific „OM EMERIT”, Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 354 – VI din 09.11.2011;
- Premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru lucrări ştiinţifice, Hotărârea CSŞDT al AŞM nr.268 din 22.12.2011 – pentru rezultate excelente obţinute în anul 2011 privind ciclul de lucrări „Abordări teoretice şi practice privind modelarea echilibrului financiar ca premisă a creşterii economice bazate pe activitatea inovaţională”.

Alături de succesele notorii pe tărâmul ştiinţific, merită a fi apreciate şi calităţile sale sufleteşti, dl Iliadi este un om cu suflet mare, binevoitor, receptiv, înţelegător, prietenos, de aceea se bucură de stimă şi onoare atât din partea colegilor săi de breaslă, cât şi în rândul studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor.

Cu o deosebită bucurie subliniem, că dl profesor Iliadi este mândru şi se bucură de o familie fericită, trainică, prosperă. Având-o alături pe soţia sa dna Alla Iliadi timp de 50 de ani, au dus o viaţă demnă de apreciat. Împreună au educat 3 copii minunaţi: fiica Irina şi feciorii Costas şi Serghei. Dar, în prezent, cea mai mare comoară sunt cei patru nepoţei: Iren, Iulia, Constantin şi Nichita. Îi felicităm pe toţi cu sărbătorirea evenimentului jubiliar şi le dorim sănătate, succese, realizări şi mulţi ani fericiţi.

Cu ocazia împlinirii a 75 de ani de naştere, exprimăm domnului Gheorghe ILIADI, doctor habilitat, profesor cercetător, consultant ştiinţific al Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică sincere felicitări şi profunde sentimente de recunoştinţă pentru eforturile depuse în calitate de Om al ştiinţei, îi dorim multă sănătate, bucurii de la cei dragi, tinereţe în suflet şi optimism în continuare, mulţi ani şi toţi fericiţi şi îi mulţumim pentru contribuţiile sale substanţiale la dezvoltarea ştiinţelor economice la nivel naţional şi internaţional, precum şi la instruirea cadrelor ştiinţifice.

Cu consideraţiune,
Alexandru STRATAN,
doctor habilitat în economie
Director al Institutului de Economiei, Finanţe şi Statistică al AŞM şi ME RM,