Конкурсы и гранты


Concursul proiectelor privind editarea monografiilor științifice (lucrări de valoare) pe anul 2016

CONSILIUL SUPREM PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ al ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI anunță concursul proiectelor privind editarea monografiilor științifice (lucrări de valoare) pe anul 2016

Propunerea de proiect privind editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pentru anul 2016 va întruni următoarele condiţii:

 • prezentarea lucrării să cuprindă argumentarea clară a încadrării acesteia în domeniul literaturii ştiinţifice de specialitate;
 • precizarea elementelor de noutate în contextul cercetărilor ştiinţifice naţionale şi globale;
 • lucrarea este scrisă în proporţie de cel puţin 70 la sută şi manuscrisul este anexat la propunerea de proiect;
 • volumul lucrării este de cel puţin 10 coli de autor fără anexe;
 • să se prezinte declaraţia de originalitate şi a dreptului de autor, confirmarea faptului că lucrarea nu a fost deja editată, nu este rezultatul plagiatului. Această declaraţie va fi anexată ca parte componentă a propunerii de proiect.
 • să fie prezentată lista lucrărilor autorului (autorilor) din ultimii 5 ani în domeniul abordat în monografie, precum şi lista lucrărilor în domeniu pe plan mondial în ultimii 10 de ani;
 • prioritate vor avea propunerile ce vor avea cofinanţare. Pentru confirmare va fi prezentată scrisoarea de garanţie a cofinanţatorului şi preţul de cost al editurii cu drept de publicare a literaturii ştiinţifice. Nu se admite cofinanţarea de la bugetul de stat.
 • tirajul lucrării va fi de cel puţin 300 de exemplare, fiind repartizate în mod obligatoriu la Biblioteca Ştiinţifică Centrală AŞM (2/3 din tirajul lucrării), Biblioteca Națională a Republicii Moldova, la bibliotecile orășenești și raionale, cît și la instituţiileprevăzute înLegea Nr. 939 – XIV din 20.04.2000 cu privire la activitatea editorială, art. 18 “Exemplarele de depozit legal, cu modificările şi completările ulterioare”, restul tirajului va fi planificat conform sugestiilor autorului – lista tuturor instituţiilor unde vor fi transmise lucrările va fi prezentată ca anexă la dosarul propunerii de proiect;
 • volumul alocaţiilor bugetare până la 25 mii lei;
 • este interzisă depunerea de proiecte care au în vedere activităţi deja finanţate sau în curs de finanţare din alte surse naţionale şi/sau străine.
 • suplimentar actului de predare-recepţie se va prezenta lucrarea în format PDF pentru ulterioara amplasare (acces dechis) în repozitoriul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale AŞM.

La concurs pot participa organizaţiile acreditate din sfera ştiinţei şi inovării.

Propunerile de proiect din cadrul Concursului privind Editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare)pe anul 2016 vor fi evaluate de către Consiliul Consultativ de Expertiză.

 

MODUL DE ÎNAINTARE A PROPUNERILOR DE PROIECTE

Directorii de proiect vor înregistra în mod obligatoriu (semnat şi ştampilat) propunerea de proiectîn sistemul Expert on-line www.expert.asm.md, pînă la data de 19.02.2016.

Telefoane de contact: 28-98-51, 28-98-42.

Formularele completate şi imprimate, semnate şi ştampilate vor fi prezentate în limba română pe suport de hîrtie şi în variantă electronică (Word şi PDF) la Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative (CFCFA), bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, biroul 336, tel. 27-27-58Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect poate fi accesat per pagina oficiala cfcfa.asm.md

 

CALENDARUL COMPETIŢIEI/CONCURSULUI

Activitatea

Termeni limită

Lansarea apelului

01.02.2016

Termenul limită pentru înaintarea propunerilor de proiect

19.02.2016

Publicarea rezultatelor privind eligibilitatea participării la apel

23.02.2016

Evaluarea propunerilor de proiect eligibile

24.02.2016 – 14.03.2016

Publicarea rezultatelor

15.03.2016

Contestarea rezultatelor

15.03.2016-17.03.2016

Publicarea listei proiectelor aprobate pentru finanțare prin hotărîrea CSȘDT

După aprobarea Hotarârii CSȘDT

 
Manager proiect: Larisa RUSSU
Tel.: 022/27-27-58