State programs


Concursul proiectelor pentru tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2018-2019

 
1. Scopul și obiectivele concursului
Scopul concursului: Susținerea tinerilor cercetători prin finanțare pentru obţinerea rezultatelor remarcabile în cercetare, obţinerea de noi cunoştinţe, asigurarea unui nivel adecvat al cercetării, care ar garanta compatibilitatea şi competitivitatea rezultatelor ştiinţifice ale cercetărilor din Republica Moldova cu cele din Spaţiul European de Cercetare, precum și antrenarea tinerilor cercetători, inițierea și dezvoltarea de noi colaborări naționale și internaționale.

Obiectivele concursului:
- Cercetarea în scopul dezvoltării ştiinţei.
- Dezvoltarea ştiinţei pentru rezolvarea problemelor stringente ale ţării.
- Sporirea capacităților de cercetare, inovaționale și de diseminare a rezultatelor științifice.
- Creșterea capacității de participare în Programul Cadru H2020, creșterea competitivității internaţionale a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării.
- Extinderea şi menţinerea accesului comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova la resursele de documentare on-line şi reţelele de profil.
- Integrarea în rețelele regionale și internaționale de infrastructură științifică.

2. Condiții de participare:
• Participantul la concurs poate fi organizaţia din sfera ştiinţei şi inovării acreditată în domeniul cercetării din Republica Moldova (organizaţie-executor) reprezentată de directorul de proiect.
• În funcţia de director de proiect pot fi desemnate doar persoane titulare ale organizaţiei-executor, care deţin grad ştiinţific de doctor în ştiinţe în vîrstă de pînă la 35 de ani în momentul prezentării propunerii de proiect.
• La realizarea proiectului vor participa cel puţin 4 tineri cercetători, inclusiv masteranzi şi doctoranzi în vîrstă de pînă la 35 de ani în momentul prezentării propunerii de proiect.
• Una și aceeași persoană nu poate participa în calitate de director sau executor în mai mult de o propunere de proiect în cadrul concursului.
• Termenul de realizare a proiectului de cercetare pentru tinerii cercetători nu va depăşi 2 ani.
• Baza tehnico-materială a laboratorului sau centrului în care se vor efectua cercetările va corespunde cerinţelor privind pregătirea cadrelor ştiinţifice.
• Este interzisă depunerea de proiecte care au în vedere activităţi deja finanţate sau în curs de finanţare din alte surse naţionale şi/sau străine.
• Propunerile de proiect vor prezenta clar şi explicit rezultatele preconizate, inclusiv descrierea colaborării naționale și internaționale în scopul fortificării colaborării în spațiul european de cercetare.
• Propunerile de proiect vor fi elaborate strict în conformitate cu actele legislative sus-menționate.
• Propunerile de proiect care nu vor respecta condițiile concursului vor fi eliminate din competiție;
• Se va exclude orice tip de modificare sau de îmbunătăţire a propunerii în sine după depunerea dosarului la concurs.

3. Calendarul concursului
 

Activitatea 

Termen 

Lansarea concursului  01.03.2017- 26.03.2017
Anunțarea rezultatelor verificării primare 28.03.2017
Contestarea verificării primare  29.03.2017-31.03.2017
Organizarea evaluării științifice a propunerilor de proiecte  03.04.2017 – 21.04.2017
Publicarea rezultatelor evaluării științifice 

24.04.2017

Contestarea rezultatelor evaluării științifice  25.04.2017-27.04.2017
Publicarea listei proiectelor aprobate pentru finanțare După aprobarea Hotărârii de CSȘDT

 

4. Mijloace financiare
Finanţarea de la bugetul de stat pentru un proiect este de până la 100 mii lei/anual. Prioritate vor avea propunerile de proiect care au cofinanțare și este garantată prin scrisorile de asigurare ale organizaţiilor executor și argumentată prin calcule care explică mijloacele financiare atribuite din surse proprii în cazul acceptării proiectului spre finanţare. În cazul neutilizării conform destinației a mijloacelor bugetare alocate, directorii de proiect și organizația-executoare nu vor avea dreptul de a participa la concursurile anunțate de CSȘDT AȘM fiind sancționate în conformitate cu legislația în vigoare (Anexa nr.2 din Hotărârea Guvernului nr. 809 din 29.10.2015).
Repartizarea alocaţiilor bugetare şi finanţarea (cofinanţarea) activităţilor în sfera ştiinţei şi inovării de la bugetul de stat se efectuează pe programe şi proiecte, în corespundere cu direcţiile strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării, aprobate de Parlament, şi se realizează de către organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, acreditate în modul stabilit, pentru a asigura dezvoltarea ştiinţei, economiei durabile, creşterea bunăstării şi calităţii vieţii şi crearea unui mediu favorabil absorbţiei inovaţiilor:
a) membrii instituţionali se finanţează integral de la bugetul de stat;
b) membrii de profil (organizaţii acreditate cu subordonare metodico-ştiinţifică Academiei de Ştiinţe a Moldovei) se finanţează integral de la bugetul de stat, pe bază de concurs, pentru cercetări fundamentale. De la bugetul de stat se finanţează, pe bază de concurs, şi cercetările aplicative, acordându-se prioritate proiectelor ce vor avea o pondere mai mare de cofinanţare din venituri colectate interne ale acestor organizaţii şi din alte surse nebugetare. În volumul de cofinanţare, care va constitui nu mai puţin de 20% din alocaţiile bugetare, pot fi incluse şi cheltuielile pe care le suportă organizaţiile de profil pentru regie şi întreţinerea laboratoarelor ştiinţifice;
c) membrii afiliaţi (organizaţiile acreditate de drept privat din sfera ştiinţei şi inovării şi organizaţiile (asociaţiile) obşteşti acreditate din această sferă alăturate Academiei de Ştiinţe a Moldovei în baza unor raporturi de subordonare şi/sau de colaborare) care beneficiază, pe bază de concurs, de dreptul la finanţare de la bugetul de stat se finanţează în proporţie de până la 40% din costul proiectului acceptat pentru finanţare, cu condiţia cofinanţării minimum (60%).

Notă
• Contractul de finanţare va specifica repartizarea sumei pe articole, conform clasificației bugetare, iar calculele argumentate prin estimări (descifrări);
• Cheltuielile sunt eligibile după semnarea contractului şi înregistrarea acestuia la Autoritatea Contractantă.

5. Depunerea, evaluarea şi aprobarea rezultatelor concursului
Modul de depunere a propunerilor de proiecte:
a) Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect se completează on-line în limba română pe site-ul www.acd.asm.md la rubrica ”Înregistrează propunerea”.
b) Formularul-tip a propunerii de proiect urmează a fi extras din sistemul on-line (www.acd.asm.md) imprimat, semnat şi ştampilat de conducătorul organizației, directorul de proiect și contabilul șef pentru a fi prezentat pe suport de hârtie la I.P. Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, biroul 336, tel. 022 27-27-58, 022-27-05-92.

Organizarea evaluării științifice a propunerilor de proiecte:
a) Propunerile de proiecte vor fi transmise spre evaluare conform legislației în vigoare:
- Hotărârea cu privire la aprobarea direcțiilor strategice ale activității din sfera științei și inovării pentru anii 2013-2020 ;
- Hotărîrea Guvernului nr. 1452 din30.12.2016 cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat dintre Guvernul şi Academia de Știinţe a Moldovei pentru anul 2016;
- Hotărîrea Guvernului nr. 809 din 29.10.2015 cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat dintre Guvernul şi Academia de Știinţe a Moldovei pentru anul 2015;
- Hotarârea CSȘDT AȘM nr. 108 din 30.04.2015 privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de expertiză a proiectelor din sfera știintei și inovării și documentele aferente
- Acord de colaborare dintre IP ACD şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării din România.
Instrumentul principal de lucru în evaluarea propunerilor de proiecte de cercetări științifice este fișa de evaluare specifică acestui concurs. Fişele de evaluare conţin criteriile de evaluare care reflectă priorităţile stabilite pentru apelul în cauză. Consultarea formelor fișelor de evaluare este recomandată insistent tuturor participanților înainte de prezentarea propunerilor de proiecte pe pagina web www.acd.asm.md la rubrica ”Procesul de expertiză”. Evaluările experților independenți vor fi examinate la ședința membrilor Colegiului ACD și supuse aprobării.
b) Lista propunerilor de proiecte şi punctajul obţinut de fiecare propunere de proiect, în ordinea descrescătoare a valorii punctajului, va fi publicată pe site-ul www.acd.asm.md.

Aprobarea rezultatelor concursului:
Pentru aprobarea rezultatelor concursului vor avea prioritate propunerile de proiect care au drept scop iniţierea și fortificarea colaborării în regiune şi în spaţiul european de cercetare. Pentru examinarea și aprobarea rezultatelor concursului, I.P. Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare înaintează propunerile de proiecte care acumulează punctajul final în urma evaluării (cu un punctaj nu mai mic de punctajul de trecere prevăzut în fișa de evaluare, în ordine descrescătoare per direcție strategică) Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM. Informația cu privire la aprobarea finanțării și inițierea încheierii contractului de finanțare și executare a proiectului de cercetări științifice va fi publicată pe site-ul www.acd.asm.md.