Programe de stat


Concursul conceptelor pentru programe de stat finanţate de la bugetul de stat pentru anii 2018-2021

1.  Scopul concursului: Soluționarea problemelor stringente ale țării și promovarea politicii de stat în sfera științei și inovării prin cercetare.

 2.  Condiţii de participare

·  Participantul la concurs poate fi organizaţia din sfera ştiinţei şi inovării acreditată în domeniul cercetării din Republica Moldova (organizaţie-executor) reprezentată de autorul conceptului.

·  În funcţia de autor al conceptului (director al propunerii de proiect) pot fi desemnate doar persoane care deţin grad ştiinţific de doctor sau doctor habilitat.

·  Termenul de realizare nu va depăşi 4 ani. După 2 ani de realizare prelungirea programelor de stat se va decide urmare unei expertize a rezultatelor obţinute.

·  Propunerea de proiect reprezintă o prioritate strategică în dezvoltarea social-politică a Republicii Moldova și include probleme actuale ale științei și inovării .

·  Propunerea de proiect va prezenta clar şi explicit rezultatele preconizate.

·  Propunerea va conține  date privind acte de politici ale țării la care propunerea de proiect se conformează.

·  Concursul se va desfăşura între propunerile de concepţii din cadrul aceleiași Secţii de Ştiinţe a AŞM.

·  Este interzisă depunerea de propuneri de proiecte care descriu activităţi anterior finanţate sau în curs de finanţare din alte surse naţionale şi/sau străine.

·  Descrierea colaborării naționale și internaționale, inclusiv posibilitatea elaborării și depunerii propunerilor de proiecte internaționale și fortificarea colaborării în spațiul european de cercetare.

·  Una şi aceeaşi persoană nu poate participa în calitate de autor al conceptului (director) în mai mult de o propunere de proiect în cadrul concursului.

·  Se va exclude orice tip de modificare sau de îmbunătăţire a propunerii în sine după depunerea dosarului înaintat la concurs.

3.  Calendarul concursului 

 

Activitatea

Termen

Lansarea concursului

13.02.2017- 09.03.2017

Anunțarea rezultatelor verificării primare

14.03.2017

Contestarea verificării primare

14.03.2017-17.03.2017

Organizarea evaluării științifice a propunerilor de proiecte

17.03.2017 – 17.04.2017

Publicarea rezultatelor evaluării științifice

17.04.2017

Contestarea rezultatelor evaluării științifice

20.04.2017

Publicarea listei proiectelor aprobate pentru finanțare

După aprobarea Hotărârii de CSȘDT

 

4.  Depunerea, evaluarea şi aprobarea rezultatelor concursului

 

 

Modul de depunere a propunerilor de proiecte:

 

a)      Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect se completează în limba română și se atașează în versiunea PDF pe site-ul www. acd.asm.md la rubrica ”Înregistrează propunerea”.

b)     Formularul-tip a propunerii de proiect completat, imprimat,  semnat şi ştampilat de conducătorul organizației, directorul de proiect și contabilul șef urmează a fi prezentat pe suport de hârtie până la 09.03.2017, ora 17.00 la I.P. Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, biroul 336.

 

Organizarea evaluării științifice a propunerilor de proiecte:

a) Propunerile de proiecte vor fi transmise spre evaluare conform legislației în vigoare:

-  Hotărârea cu privire la aprobarea direcțiilor strategice ale activității din sfera științei și inovării pentru anii 2013-2020 ;

-  Hotărîrea Guvernului nr. 1452 din 20.01.2017 cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat dintre Guvernul şi Academia de Știinţe a Moldovei pentru anul 2016;

-  Hotărîrea Guvernului nr. 809 din 29.10.2015 cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat dintre Guvernul şi Academia de Știinţe a Moldovei pentru anul 2015;

- Hotarârea CSȘDT AȘM nr. 108 din 30.04.2015 privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de expertiză a proiectelor din sfera știintei și inovării și documentele aferente

 

 

-  Acord de colaborare dintre IP ACD şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării din România.

Instrumentul principal de lucru în evaluarea propunerilor de proiecte de cercetări științifice este fișa de evaluare specifică acestui concurs. Fişele de evaluare conţin criteriile de evaluare care reflectă priorităţile stabilite pentru apelul în cauză. Consultarea formelor fișelor de evaluare este recomandată insistent tuturor participanților înainte de prezentarea propunerilor de proiecte pe pagina web www.acd.asm.md la rubrica ”Procesul de expertiză”. Evaluările experților independenți vor fi examinate la ședința membrilor Colegiului ACD și supuse aprobării.

b) Lista propunerilor de proiecte şi punctajul obţinut de fiecare propunere de proiect, în ordinea descrescătoare a valorii punctajului, va fi publicată pe site-ul www.acd.asm.md.

 

 

 

Aprobarea rezultatelor concursului:


Pentru examinarea și aprobarea rezultatelor concursului, I.P. Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare înaintează propunerile de proiecte care acumulează punctajul final în urma evaluării (cu un punctaj nu mai mic de punctajul de trecere prevăzut în fișa de evaluare, în ordine descrescătoare per direcție strategică) Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM. Informația cu privire la aprobarea finanțării și inițierea încheierii contractului de finanțare și executare a proiectului de cercetări științifice va fi publicată pe site-ul www.acd.asm.md.