State programs


Concursul proiectelor pentru organizarea manifestărilor științifice internaţionale, finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2017

1.   Scopul și obiectivele concursului

Scopul concursului: Susținerea comunității științifice prin finanțare pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale. 

Obiectivele concursului:

-   Promovarea imaginii comunității științifice și asigurarea vizibilității internaționale;

-   Schimbul de experiență în domeniul cercetării și inovării;

-   Asigurarea continuității și dezvoltarea cercetărilor științifice;

-   Crearea și consolidarea parteneriatelor/consorțiilor care ar permite o participare mai activă la apelurile internaționale, inclusiv în Programul Cadru al UE de cercetare-inovare Orizont 2020;

-   Diseminarea rezultatelor științifice obținute și sporirea competitivității rezultatelor ştiinţifice ale cercetărilor din Republica Moldova în Spaţiul European de Cercetare.

2.   Condiţii de participare

·   Participantul la concurs poate fi organizaţia din sfera ştiinţei şi inovării acreditată în domeniul cercetării din Republica Moldova (organizaţie-executor) reprezentată de directorul de proiect.

·   În funcţia de director de proiect pot fi desemnate doar persoane titulare ale organizaţiei-executor, care deţin grad ştiinţific de doctor sau doctor habilitat.

·    La eveniment vor participa cel puţin trei parteneri din ţări străine.

·    Propunerea de proiect pentru organizarea manifestării ştiinţifice va include probleme actuale ale științei și inovării.

·   Organizațiile participante la concurs vor cofinanța nu mai puțin de 20% din valoarea totală a proiectului; cofinanțarea nu poate fi asigurată din sursele alocate de bugetul de stat.

·   Minimum 30 la sută din comunicări vor fi prezentate de autorii din străinătate.

·   Propunerea de proiect va prezenta clar şi explicit rezultatele preconizate.

·   Propunerea va conține  date privind diseminarea manifestării științifice, inclusiv pe pagina web a organizației executoare.

·   Este interzisă depunerea de propuneri de proiecte care descriu activităţi anterior finanţate sau în curs de finanţare din alte surse naţionale şi/sau străine;

·   Descrierea colaborării naționale și internaționale, inclusiv posibilitatea elaborării și depunerii propunerilor de proiecte internaționale și fortificarea colaborării în spațiul european de cercetare.

·   Una şi aceeaşi persoană nu poate participa în calitate de director în mai mult de o propunere de proiect în cadrul concursului.

3.   Calendarul concursului

 

Activitatea Termen
Lansarea concursului 13.02.2017- 26.02.2017
Anunțarea rezultatelor verificării primare 28.02.2017
Contestarea verificării primare 01.03.2017-03.03.2017
Organizarea evaluării științifice a propunerilor de proiecte 06.03.2017 – 20.03.2017
Publicarea rezultatelor evaluării științifice 20.03.2017
Contestarea rezultatelor evaluării științifice 20.03.2017 – 23.03.2017
Publicarea listei proiectelor aprobate pentru finanțare După aprobarea Hotărârii de CSȘDT

 

4.   Mijloace financiare

Finanţarea de la bugetul de stat pentru un proiect este de până la 30 mii lei. Prioritate vor avea propunerile de proiect, care au un volum mai mare de cofinanțare. Cofinanţarea este garantată prin scrisorile de asigurare ale organizaţiilor executor și argumentată prin calcule care explică mijloacele financiare atribuite din surse proprii în cazul acceptării proiectului spre finanţare. În cazul neutilizării conform destinației a mijloacelor bugetare alocate, directorii de proiect și organizația-executoare nu vor avea dreptul de a participa la concursurile anunțate de CSȘDT AȘM fiind sancționate în conformitate cu legislația în vigoare (Anexa nr.2 din Hotărârea Guvernului nr. 809 din 29.10.2015).

Notă

·  Contractul de finanţare va specifica repartizarea sumei pe articole, conform clasificației bugetare, iar calculele argumentate prin estimări (descifrări);

·   Cheltuielile sunt eligibile după semnarea contractului şi înregistrarea acestuia la Autoritatea Contractantă

5.   Depunerea, evaluarea şi aprobarea rezultatelor concursului

Modul de depunere a propunerilor de proiecte:

a)  Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect se completează on-line în limba română pe site-ul www. acd.asm.md la rubrica ”Înregistrează propunerea”.

b)  Formularul-tip a propunerii de proiect urmează a fi extras din sistemul on-line (www.acd.asm.md) imprimat,  semnat şi ştampilat de conducătorul organizației, directorul de proiect și contabilul șef pentru a fi prezentat pe suport de hârtie la I.P. Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, biroul 336, tel.022-27-27-58; 022 27-05-92.

 

Organizarea evaluării științifice a propunerilor de proiecte:

a) Propunerile de proiecte vor fi transmise spre evaluare conform legislației în vigoare:

-  Hotărârea cu privire la aprobarea direcțiilor strategice ale activității din sfera științei și inovării pentru anii 2013-2020;

-  Hotărîrea Guvernului nr. 1452 din 20.01.2017 cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat dintre Guvernul şi Academia de Știinţe a Moldovei pentru anul 2016;

-  Hotărîrea Guvernului nr. 809 din 29.10.2015 cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat dintre Guvernul şi Academia de Știinţe a Moldovei pentru anul 2015;

-  Hotarârea CSȘDT AȘM nr. 108 din 30.04.2015 privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de expertiză a proiectelor din sfera știintei și inovării și documentele aferente

  Acord de colaborare dintre IP ACD şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării din România.

Instrumentul principal de lucru în evaluarea propunerilor de proiecte de cercetări științifice este fișa de evaluare specifică acestui concurs. Fişele de evaluare conţin criteriile de evaluare care reflectă priorităţile stabilite pentru apelul în cauză. Consultarea formelor fișelor de evaluare este recomandată insistent tuturor participanților înainte de prezentarea propunerilor de proiecte pe pagina web www.acd.asm.md la rubrica ”Procesul de expertiză”. Evaluările experților independenți vor fi examinate la ședința membrilor Colegiului ACD și supuse aprobării.

b) Lista propunerilor de proiecte şi punctajul obţinut de fiecare propunere de proiect, în ordinea descrescătoare a valorii punctajului, va fi publicată pe site-ul www.acd.asm.md.

 Aprobarea rezultatelor concursului:

 

Pentru aprobarea rezultatelor concursului vor avea prioritate propunerile de proiect care au drept scop iniţierea și fortificarea colaborării în regiune şi în spaţiul european de cercetare. Pentru examinarea și aprobarea rezultatelor concursului, I.P. Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare înaintează propunerile de proiecte care acumulează punctajul final în urma evaluării (cu un punctaj nu mai mic de punctajul de trecere prevăzut în fișa de evaluare, în ordine descrescătoare per direcție strategică) Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM. Informația cu privire la aprobarea finanțării și inițierea încheierii contractului de finanțare și executare a proiectului de cercetări științifice va fi publicată pe site-ul www.acd.asm.md