Programe de stat


Concursul proiectelor din cadrul programelor de stat și pentru editarea monografiilor

A. Proiecte pentru anii 2013-2014 în cadrul următoarelor programe de stat:

1. Regenerare prin terapie celulară a ţesuturilor şi a organelor afectate – coordonator acad. Ion Ababii;
2. Implementarea tehnologiilor telemedicale în acordarea asistenţei medicale de urgenţă – coordonator dr. hab. Gheorghe Ciobanu;
3. Calitatea solurilor şi a apei, elaborarea recomandărilor pentru obţinerea recoltelor programate în condiţii de irigare (o desfăşurare în continuare a obiectivelor programului de stat „Cercetări ştiinţifice şi de management ale calităţii apelor”privind problemele irigării) – coordonator dr. hab. Vasile Botnari;
4. Design-ul substanţelor chimice şi dirijarea arhitecturii materialelor pentru diverse aplicaţii – coordonator acad. Gheorghe Duca;
5. Sisteme pentru valorificarea energiilor regenerabile, dispozitive mecatronice, tehnologii industriale şi satelitare – coordonator acad. Ion Bostan.

Scopul şi obiectivele principale ale programelor de stat pentru care a fost anunţat concursul proiectelor

Propunerile de proiect vor corespunde obiectivelor programului, având finalităţi şi aplicaţii practice în domeniile culturii, educaţiei, economiei, industriei, energeticii, medicinii, mediului ambiant etc.

Costul unui proiect – până la 200,0 mii lei anual.

Prioritate vor avea propunerile ce vor avea cofinanţare.

Formularul propunerii de proiect din cadrul programului de stat

B. Editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pentru anul 2013 în următoarele condiţii:

a) prezentarea lucrării să cuprindă argumentarea clară a încadrării acesteia în domeniul literaturii ştiinţifice de specialitate, precizarea elementelor de noutate în contextul cercetărilor ştiinţifice naţionale şi globale;
b) să fie prezentată lista lucrărilor autorului (autorilor) din ultimii 5 ani în domeniul abordat în monografie, precum şi lista lucrărilor în domeniu pe plan mondial în ultimii 10 de ani;
c) lucrarea este scrisă în proporţie de cel puţin 70 la sută şi este anexată la propunerea de proiect;
d) volumul lucrării este de cel puţin 10 coli de autor fără anexe;
e) să se prezinte declaraţia de originalitate şi a dreptului de autor, confirmarea faptului neutilizării anterior a mijloacelor bugetare în scopul publicării materialelor din această lucrare, precum şi faptul că nu există pasaje sau fragmente plagiate. Această declaraţie va fi anexată ca parte componentă a propunerii de proiect.
f) prioritate vor avea propunerile ce vor avea cofinanţare. Pentru confirmare va fi prezentată scrisoarea de garanţie a cofinanţatorului şi preţul de cost al editurii cu drept de publicare a literaturii ştiinţifice. Nu se admite cofinanţarea de la bugetul de stat.
g) tirajul lucrării va fi de cel puţin 300 de exemplare, fiind repartizate în mod obligator la bibliotecile AŞM, bibliotecile ştiinţifice ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, cele municipale şi raionale;
h) volumul alocaţiilor bugetare până la 25 mii lei.

Formularul propunerii de editare a monografiei științifice

Directorii de proiecte vor înregistra propunerile corespunzătoare în sistemul Expert on-line www.expert.asm.md, telefoane de contact: 73-33-65, 73-87-72.

Formularele completate şi imprimate într-un exemplar, semnate şi ştampilate, vor fi prezentate în limba română pe suport de hîrtie şi în variantă electronică (în Word şi PDF) la Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM (Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 1, biroul 326, tel. 27-27-58, 27-04-45). Formularul-tip de perfectare a propunerii corespunzătoare poate fi accesat pe site-ul www.asm.md.

La concurs pot participa organizaţiile acreditate din sfera ştiinţei şi inovării.

Data limită de prezentare a propunerilor de proiecte – 30 noiembrie 2012, ora 17